VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE

 

VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE

VALTIOVARAINMINISTERIÖ
Snellmaninkatu 1 A
PL 28
00023 VALTIONEUVOSTO

Puhelin
(09) 160 01

Telefaksi
(09) 160 33123

Internet
www.vm.fi

Julkaisun tilaukset
Puh. (09) 160 33287
 

Taitto
VM/Viestintä

ISSN 1455-2566
ISBN 951-804-383-3

Edita Prima Oy
HELSINKI 2003

Keskustelualueet

VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE

Valtiovarainministeriö antaa oheisen tietoturvallisuusohjeen (jäljempänä ohje), joka on laadit­tu valtiovarainministeriön asettaman Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmän VAHTI toimesta. Ohjeen valmistelussa on otettu huomioon ohjeluonnokseen saadut noin 50 lausun­toa. Ohje korvaa valtiovarainministeriön aiemmin antaman Internetin käyttöä ja tietoturvalli­suutta koskevan suosituksen (VAHTI 1/1998) ja täydentää laajaa olemassa olevaa valtionhal­linnon tietoturvallisuusohjeistoa (www.vm.fi/vahti).

Ohjeen on tarkoitus olla apuvälineenä Internet-käytön ja Internetissä tarjottavien palveluiden tietoturvallisen toteutuksen ohjauksessa, suunnittelussa, valvonnassa, itse toteutuksessa ja myös näihin liittyvissä hankinnoissa. Ohjeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat organisaati­on tietohallinto- ja tietoturvallisuustehtävissä toimivat. Ohjeessa keskitytään Internet-verkon ja sen tietoturvallisuuden keskeisiin asioihin. Ohjeen keskeisen sisällön muodostavat varsi­nainen Internetin käytön tietoturvallisuuden ohjeistus (luku 3), Internet-verkon ja sen infra­struktuurin kuvaus (luku 2) sekä näitä lukuja täydentävät liitteet.

Ohjeen kohdealueen ja siihen liittyvien tietoturvallisuusasioiden voimakkaan kehityksen joh­dosta on tärkeätä, että hallinnon organisaatiot edelleen jatkavat ja tehostavat Internetin käyt­töön liittyvää tietoturvallisuuden varmistamista ja kehittämistä. Tässä korostuvat mm. jatkuva­luonteinen, ennakoiva ja ohjeistuksen mukainen tietoteknisen tason tietoturvallisuustyö sekä organisaation henkilökunnan Internet-käytön tietoturvallisuusasiat.

Asiakirja tulee valtion tietoturvallisuuden johtoryhmän Internet-sivuille, jotka ovat osoitteissa www.vm.fi/vahti ja www.vm.fi/tietoturvallisuus.

Ohjetta kehitetään tarvittaessa mm. saatavan palautteen pohjalta. Palautteen voi toimittaa valtiovarainministeriön hallinnon kehittämisosastolle (hko@vm.fi). Lisätietoja antaa neuvotte­leva virkamies Mikael Kiviniemi (Mikael.Kiviniemi@vm.fi).

Alivaltiosihteeri Juhani Turunen

Ylijohtaja Jorma Karjalainen

Tulosta