VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN

 

VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN

VALTIOVARAINMINISTERIÖ
Snelmaninkatu 1 A
PL 28
00023 VALTIONEUVOSTO
Puhelin
(09) 160 01
Telefaksi
(09) 160 33123
Internet
www.vm.fi
Julkaisun tilaukset
vahtijulkaisut@vm.fi
ISSN 1455-2566
ISBN 951-804-467-8 (nid.)
ISBN 951-804-468-6 (PDF)
Edita Prima Oy
HELSINKI 2004

Työryhmämuistion tiivistelmä

Tulosta