Liite 1: Tietoturvallisuuteen keskeisesti liittyvät säädökset

Eri lakeihin sisältyvien salassapitosäännösten lisäksi laeista tärkeimpiä ovat:

 • Suomen perustuslaki (731/1999) 2.luku 10 §: Yksityiselämän suoja ja luottamuksellisen viestin salaisuus
 • Suomen perustuslaki (731/1999) 2.luku 12 §: Viranomaisten hallussa olevien asiakirjojen ja tallenteiden julkisuus
 • Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)
 • Asetus viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintotavasta (1030/1999)
 • Valtion virkamieslaki (750/1994) 17§: Säädös valtion virkasuhteesta
 • Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003)
 • Työsopimuslaki (55/2001)
 • Valtioneuvoston periaatepäätös valtionhallinnon tietoturvallisuudesta (VM0024:00/02/99/1998)
 • Arkistolaki (831/1994): Asiakirjojen laatiminen, säilyttäminen ja käyttö
 • Laki kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista (588/2004): Arkaluonteiset kansainväliset asiakirjat
 • Henkilötietolaki (523/1999): Henkilötietojen käsittelyä koskevat yleiset periaatteet
 • Laki turvallisuusselvityksistä (177/2002): Henkilöiden taustat
 • Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004): Työntekijää koskevien henkilötietojen käsittely
 • Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003): Tietoturvallisuus asioinnissa ja viranomaisten keskinäisessä tietojenvaihdossa
 • Laki sähköisistä allekirjoituksista (14/2003)
 • Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004): Sähköisen viestinnän luottamuksellisuus ja yksityisyyden suoja
 • Rikoslaki (39/1889) 34.luku 9a §: Vaaran aiheuttaminen tietojenkäsittelylle
 • Rikoslaki (39/1889) 38.luku 8 §: Tietomurto
 • Rikoslaki (39/1889) 38.luku 9 § 1. kohta: Henkilötietorikos
 • Henkilötietolaki (523/1999) 48 §: Henkilörekisteririkkomus
 • Vahingonkorvauslaki (41/1974)
 • Asetus tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa (681/2010)
 • Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen kyberturvallisuusstrategiasta

Uudistuvat säädöstekstit löytyvät ajantasaisina mm. Valtion säädöstietopankki –sivustolta (www.finlex.fi).

 

Suvi Pietikäinen27.11.2013 / 13:08:42
Tulosta