Informationssäkerhetsanvisning för personalen

 

Informationssäkerhetsanvisning för personalen

FINANSMINISTERIET
PB 28 (Snellmansgatan 1 A) 00023 STATSRÅDET
Telefon 09 16001 (växeln)
Internet: www.finansministeriet.fi
Layout: Pirkko Ala-Marttila/FM, informationen

ISSN 1455-2566
ISBN 978-951-804-885-8 (nid)
ISBN 978-951-804-886-5 (pdf)

Edita Prima Ab
Helsingfors 2008

Keskustelualueet

Förord

Finansministeriet (FM) ansvarar för styrningen och utvecklingen av informa­tionssäkerheten inom statsförvaltningen. Ledningsgruppen för datasäkerhe­ten inom statsförvaltningen (VAHTI) har under sin drygt tioåriga verksam­hetsperiod befäst sin ställning som ett organ för samarbete inom samt styr­ning och utveckling av informationssäkerheten inom förvaltningen.

Genom det program för informationssäkerhet inom statsförvaltningen som leds av finansministeriet och koordineras av ledningsgruppen för datasäkerhe­ten inom statsförvaltningen VAHTI (publikation utgiven av VAHTI 1/2004) utvecklas informationssäkerheten i hög grad som en del av all verksamhet. De sex delområden av programmet som framgår av figuren nedan inbegriper sam­manlagt 29 omfattande utvecklingsobjekt.

En figur över utvecklingsprogrammet för informationssäkerheten inom statsförvaltningen och dess projektområden

Under den tid utvecklingsprogrammet har pågått har ett betydande utvecklingsarbete skett inom alla projektområden och inom sammanlagt 26 utvecklingsobjekt. I realiseringen deltar alla förvaltningssektorer i stor utsträckning och i en del av projekten deltar kommuner och representanter för näringslivet samt andra sakkunniga. Antalet deltagare på statsförvaltningsnivå har varit över 300.

Denna anvisning har utarbetats av en sektion för datasäkerhetsarbete för användarna som är underställd VAHTI. Anvisningen godkändes vid VAHTI:s sammanträde i mars 2006. Anvisningen ersätter den tidigare datasäkerhetsanvisningen för användare (VAHTI 5/2003).

 

Tulosta