2 Johdanto

2.1 Ohjeen käyttötarkoitus

Ohje on tarkoitettu yleisohjeeksi virastojen johdolle henkilöstöturvallisuuden järjestämiseksi virastoissa. Ohjetta voidaan käyttää myös henkilöstön tieto­turvakoulutuksessa. Henkilöstöstä mahdollisesti johtuvia tietoriskejä käsitel­lään riippumatta tiedon muodosta tai käsittelytavasta.

 

2.2 Työn tausta ja tietoturvallisuuden kehitysohjelma

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä (VAHTI) asetti 26.4.2005 henkilöstöturvallisuustyöryhmän, jonka tehtävänä oli henkilöstöturvallisuu­den vahvistaminen hallinnon toiminnassa, henkilöstöturvallisuuden kehittä­minen tietoturvallisuuden varmistamisen näkökulmasta ja valtionhallinnon ohjeen valmistelu. Näkökulmana oli henkilöstöriskien hallinta sekä rikos- että käytettävyysriskien osalta. Työssä on huomioitu lainsäädäntö, ohjeistus ja tek­ninen kehitys. Työryhmä tarkasteli alan menetelmiä, prosesseja ja henkilöstö­turvallisuusmenettelyjen perusteita ja laati hyväksyttyihin toimintamalleihin perustuvan ohjeen virastoille.

 

2.3 Ohjeen laatiminen

VAHTIn alainen henkilöstöturvallisuustyöryhmä oli laaja-alainen henkilöstö­turvallisuuden eri osa-alueita tuntevien ministeriöiden ja virastojen asiantun­tijaryhmä, joka kokoontui määräajoin tarkastelemaan osaryhmien ja asian­tuntijoiden toimittamia valmisteluaineistoja. Työryhmän puheenjohtajana toimi valtioneuvoston turvallisuuspäällikkö Jukka Sonninen valtioneuvoston kansliasta. Työryhmän jäseninä toimivat Erkki Väätäinen ulkoasianministe­riöstä, Marja Isomäki ja Juhani Sillanpää valtiovarainministeriöstä, Seppo Juvonen sisäasiainministeriöstä, Jaana Palmunoksa Ilmatieteen laitoksesta, Terhi Vira ja Hannu Koivisto Pääesikunnasta, Tiina Mantere, Ilkka Hanski ja Heli Malmi suojelupoliisista, Reijo Aarnio (varapuheenjohtaja), Lauri Karppinen ja Lauri Vuorivirta tietosuojavaltuutetun toimistosta, Mika Ahvenniemi Tullista ja Seppo Sundberg Valtiokonttorista.

Työssä käsiteltiin periaatteita, menettelyjä ja nykyisiä ongelma-alueita sekä etsittiin keinoja, joilla voidaan tehostaa valtionhallinnon henkilöstöturvalli­suustyötä. Työryhmällä on hallussaan laajemminkin aihepiiriä koskevia toi­mintamalleja ja asiakirjamalleja, jotka ovat saatavilla käytettäväksi virastojen tietoturvatyössä.

Työryhmän valmistelema luonnos oli laajalla lausuntokierroksella kesällä 2007. Lopullinen ohje valmisteltiin lausuntojen perusteellla ja VAHTI hyväk­syi sen sisällön joulukuussa 2007.

 

Vahti- ylläpito08.10.2009 / 11:46:57
Tulosta