Liite 4

Liite 4. Virastojen hakeutuminen turvallisuusselvitysmenettelyyn sekä paikallispoliisin tekemät turvallisuusselvitykset

VIRASTOJEN HAKEUTUMINEN SUOJELUPOLIISIN TURVALLISUUSSELVITYSMENETTELYYN

Suojelupoliisin tehtävänä on torjua sellaisia hankkeita ja rikoksia, jotka voivat vaarantaa valtio- ja yhteiskuntajärjestystä tai valtakunnan sisäistä tai ulkoista turvallisuutta sekä suorittaa tällaisten rikosten tutkintaa. Sen tulee myös yllä­pitää ja kehittää yleistä valmiutta valtakunnan turvallisuutta vaarantavan toi­minnan estämiseksi. Tässä tarkoituksessa suojelupoliisi tekee perusmuotoisia ja laajoja turvallisuusselvityksia.

Hakeutumismenettelyssä organisaatio selvittää ensin sisäisesti ja myöhemmin toimivaltaiselle viranomaiselle,

  • millaista valtakunnallisesti merkittävää suojattavaa etua se hallinnoi

  • miten tämä etu on suojattu

  • missä tehtävissä sitä voidaan vakavasti vaarantaa.

Suojelupoliisi tekee turvallisuusselvityksiä vain turvallisuusselvitysmenet­telyyn hakeutuneiden ja siihen hyväksyttyjen organisaatioiden hakemusten perusteella.

Hakeutuminen turvallisuusselvitysmenettelyyn suositellaan aloitettavaksi alustavalla keskustelulla suojelupoliisin lausuntotoimiston edustajien kanssa. Keskustelussa ohjataan hakeutumista harkitsevaa organisaatiota vaadittavien selvitysten tekemisessä sekä kerrotaan turvallisuusselvitysmenettelystä.

Sisäasiainministeriö on antanut asetuksen turvallisuusselvitysten hakemis­menettelystä (710/2002). Asetus ohjaa organisaatioita tekemään menettelyyn pääsemiseksi tähtäävän selvityksen siten, että suojelupoliisi pystyy arvioimaan täyttyvätkö turvallisuusselvityslaista johdettavat hyväksymisen kriteerit. Ase­tuksen mukaan tehty selvitys toimii samalla pohjana turvallisuusselvitysme­nettelyn käytännön hallinnoinnille.

Turvallisuusselvityslain (177/2002) 2§:n ja 4§:n perusteella organisaation juridisella muodolla ei käytännössä juurikaan ole merkitystä arvioitaessa sen kelpoisuutta tulla hyväksytyksi turvallisuusselvitysmenettelyyn. Tärkeintä on, että organisaatiossa on sellaista luokiteltua tietoa, jota väärinkäyttämällä voi­daan vakavasti vaarantaa Suomen sisäistä tai ulkoista turvallisuutta, maanpuo­lustusta tai poikkeusoloihin varautumista, Suomen suhteita toiseen valtioon tai kansainväliseen järjestöön, julkista taloutta, yksityisen huomattavan arvokasta liike- tai ammattisalaisuutta tai muuta tähän rinnastettavaa erittäin merkittä­vää yksityistä taloudellista etua taikka edellä mainittujen etujen suojaamisen kannalta erittäin merkittävää tietoturvallisuutta. Suojattavan edun vahingoit­tumisella olisi oltava valtakunnallista vaikutusta. Suojelupoliisi edellyttää, että menettelyyn hakeutuvissa organisaatioissa lain kannalta relevantit luokitellut tiedot on riittävässä määrin suojattu. Mikäli yhteisön tietoturvallisuuden taso on heikko, ei hakemusta voida hyväksyä. Hakijan on annettava selvitys myös niistä tehtävistä, joihin turvallisuusselvitysmenettely esitetään ulotettavaksi. Muista selvitettävistä asioista on säädetty tarkemmin SM:n asetuksessa. Hakeu­tumismenettelyn voidaan itsessäänkin katsoa parantavan hakijan kokonais­turvallisuuden tasoa.

 

PAIKALLISPOLIISIN TEKEMAT TURVALLISUUSSELVITYKSET

Suppean turvallisuusselvityksen tarkoituksena on selvittää voidaanko hen­kilölle työtehtävässään järjestää pääsy tiettyyn, yhteiskunnan turvallisuuden kannalta merkittävään tilaan. Merkitykselliset tilat on tyhjentävästi lueteltu turvallisuusselvityksistä annetun lain 19 §:ssä. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi ydinvoimalaitokset, lentoasemat ja satamat, yhdyskuntateknistä huoltoa tar­joavat merkittävät laitokset ja viranomaisen tietoverkon kannalta merkittävät toimitilat.

Toimivaltainen viranomainen on suojattavan tilan sijaintipaikkakunnan kihlakunnan poliisilaitos. Puolustusvoimien hallinnoimien tilojen osalta toi­mivaltainen viranomainen on kuitenkin pääesikunta.

Suppean turvallisuusselvityksen tekemisen yhteydessä on mahdollista tar­kastella mm. poliisiasiain tietoj ärj estelmää ja tuomiolauselmajärjestelmää. Näi­den rekistereiden avulla on saatavissa varsin kattava kuva henkilön taustasta kun arvioidaan voidaanko hänelle antaa pääsy yllä mainittuun tilaan.

Muilta osin suppea turvallisuusselvitys ei eroa perusmuotoisesta turvalli­suusselvityksestä.

 

VIRASTOJEN HAKEUTUMINEN PAIKALLISPOLIISIN TURVALLISUUSSELVITYSMENETTELYYN

Suojattavan tilan haltijan on hakeuduttava paikallispoliisin suppeaan turvallisuusselvitysmenettelyyn ennen kuin yksittäisiä selvityksiä voidaan tehdä. Toimivaltainen viranomainen on kohteen sijaintipaikkakunnan poliisilaitos.

Sisäasiainministeriön asetuksessa 710/2002 on säädetty turvallisuusselvitys­ten hakemismenettelystä.

Asetuksen mukaisesti hakemuksessa on selvitettävä suojattavan kohteen merkitys yleiselle turvallisuudelle, terveydelle, valtion turvallisuudelle taikka julkiselle taloudelle. Lisäksi on selostettava kohteen suojauspolitiikan keskei­nen sisältö sekä muutamia turvallisuusselvitysmenettelyn käyttämiseen liitty­viä teknisiä seikkoja, kuten esimerkiksi miten turvallisuusselvityksiä tullaan luotettavasti käsittelemään ja säilyttämään.

Turvallisuusselvitysmenettelyyn hakeutuminen kannattaa käytännössä aloittaa yhteydenotolla toimivaltaiseen viranomaiseen.

 

Vahti- ylläpito08.10.2009 / 11:46:58
Tulosta